Doradztwo biznesowe, dotacje, biuro rachunkowe

RODO

Szanowni Państwo,
W wykonaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych:

MGMC Spółka z o.o. KRS: 0000761529, NIP: 5862339779, (dalej jako „MGMC”). Z MGMC możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81-383 Gdynia;
b) wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@mgmc.info;
c) telefonicznie: 733879385.

Cele przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) w celu świadczenia usług doradztwa i szkoleń, w tym w szczególności – w zależności od zakresu umowy o świadczenie usług – przedstawiania oferty w zakresie usług finansowych, prowadzenia szkoleń, przygotowywania wniosków, załączników itp.;
b) spełniania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i o rachunkowości;
c) archiwizacyjnych.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą jeżeli:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem takiejumowy;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, np. w związku z przepisami proceduralnymi, które wskazują zakres danych, który powinien być podany w związku z konkretną czynnością procesową;
c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią tj. w szczególności zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, dochodzenia roszczeń. Szczególne kategorie danych osobowych (np. dane ujawniające przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące stanu zdrowia) przetwarzane będą jedynie w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń lub na podstawie wyraźnej Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (takie jak podmioty informatyczne, kadrowe oraz księgowe), a także dostawcy usług hostingowych.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług prawnych, a po jej zakończeniu – do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tą umową związanych lub przez okres ewentualnej późniejszej archiwizacji dokumentów.

Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych lub przez okres ewentualnej późniejszej archiwizacji tych dokumentów.

Po upływie w/w okresów Państwa dane osobowe mogą być przechowywane w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na radcy prawnym obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu, np. w celu ustalenia, czy w sprawie nie istnieje konflikt interesów.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;
b) prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii;
g) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Newsletter Dotacji

Newsletter Dotacji

Chcesz otrzymywać newsletter z bieżącymi informacjami o aktualnych naborach? Zostaw nam swoje dane.